ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'order by poradie desc' at line 1!
ERROR No: 1064
Zverejnenie informácie | Obec Kuklov
English

Zverejnenie informácie

 14.02.2020

 V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení , zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

Žiadateľ:                             Obec Čáry, zastúpená starostom obce Ing. Martinom Královičom

Druh a počet drevín:       smrek obyčajný – 4ks, borovica lesná – 2 ks, jalovec – 1 ks

Pozemky v k.ú. Čáry: „C“ 477/1

Dátum doručenia žiadosti:  13.02.2020

Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:  20.02.2020.

Zverejnené 14.02.2020


Aktualitások listája: