Školstvo

Základná škola s Materskou školou Kuklov

Zriaďovateľ Obec Kuklov
Adresa školy 90878, Kuklov č. 203
Telefón 034-6582135
  Email                                                                                    gabriela.ziskova@obeckuklov.sk
Riaditeľka školy Mgr. Gabriela Žišková
Pedagogickí zamestnanci ZŠ Adriana Poláková
Pedagogickí zamestnanci MŠ
Dana Reháková
Katarína Mokrohajská
Vedúca ŠJ Martina Olejníková
Prevádzkoví zamestnanci Otília Pavelková
Zita Valachovičová

Školská jedáleň

ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE

Školská jedáleň je účelové zariadenie, ktoré poskytuje služby pre školy a školské zariadenia v oblasti stravovania. Je súčasťou školskej výchovno-vzdelávacej sústavy. Zabezpečuje plnohodnotnú výživu deťom a je jedným z hlavných činiteľov ďalšieho fyzického a psychického vývoja a celkovej kvality života. Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom a s možnosťou využitia receptúr charakteristických  pre príslušnú územnú oblasť, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a finančných podmienok na nákup potravín. Výhodou školskej stravy je plnohodnotný teplý pokrm. Školské obedy sú plánované, jedlá sú pestro obmieňané a musia spĺňať prísne hygienické normy.

Výška stravného od 01.09.2019

Zriaďovateľ ZŠ s MŠ Kuklov oznamuje, že podľa Dodatku č. 2/2019 k VZN č. 2/2011 určuje dňom 1. septembra 2019 výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni na stravníka a jedlo v čase ich pobytu v škole alebo školskom zariadení a uhrádza ich zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a rozpätia finančných pásiem zverejnených Ministerstvom školstva SR podľa 3. finančného pásma bez úhrady režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov.

Stravníci
Desiata
Obed
Olovrant
Spolu v €
Materská škola    
0,38
0,90
0,26
1,54
Základná škola
x
1,21
x
1,21
Zamestnanci
x
1,41
x
1,41

Deti – predškoláci  v materskej škole dostávajú dotáciu na podporu  výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 1,20 €, zákonný zástupca bude doplácať 0,34 € za jeden deň pri celodennom pobyte (desiata, obed, olovrant).

Žiaci - stravnící v základnej škole dostávajú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom žiaka vo výške 1,20 €, zákonný zástupca bude doplácať 0,01 € na jeden obed.                              

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni uhrádza cudzí stravník (dôchodca) vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a rozpätia finančných pásiem zverejnených Ministerstvom školstva SR podľa  3. finančného pásma spolu s úhradou režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov.

Stravníci
Obed
Režijné náklady
Spolu v €
Cudzí stravníci (dôchodcovia)
1,41
0,30
1,71

Zriaďovateľ Obec Kuklov
Adresa školy 90878, Kuklov č. 203
Telefón 034-6582135