Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
prenájom poľnohospodárskej pôdy Odb.: Obec Kuklov
Dod.: FACH feeder, s.r.o
11.81 €
Pripojenie vodovodnej prípojky/montáž vodomeru a o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd - Komunitné centrum Odb.: Obec Kuklov
Dod.: BVS, a.s.
0.00 €
Rekonštrukcia strechy obecnej bytovky č. 330 Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Ján Burian - TOROSTAV
10708.78 €
vytvorenie webstránky, domény Odb.: Obec Kuklov
Dod.: webex .digital s.r.o
540.00 €
Inžinierska činnosť pre stavby a udržiavacie stavebné práce v obci Kuklov Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Ján Burian - TOROSTAV
10.00 €
Vypracovanie návrhu na vyradenie registratúrnych záznamov z činnosti Základnej školy s materskou školou Kuklov Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Marek Májek
400.00 €
ocenenie dodávky elektriny - Komunitné centrum Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
dodanie elektriny - Komunitné centrum Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Kuklov
Dod.: Obec Kuklov
384.00 €
Biznis ISDN Uni 200 Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Slovak Telekom a.s.
29.00 €
Biznis linka S Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Slovak Telekom a.s.
14.00 €
Zabezpečenie podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov Odb.: Obec Kuklov
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
58.80 €
Zmena bankového spojenia, zmena v kapitole V. Platobné podmienky, bod 5 Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Danube Inports s.r.o.
0.00 €
Zber kuchynského odpadu zo Školskej jedálne Odb.: CMT Group s.r.o.
Dod.: Obec Kuklov
9.50 €
Spätný zber pneumatík Odb.: ELT Management Company Slovakia s.r.o.
Dod.: Obec Kuklov
0.00 €
Kontrola ihrísk v správe obce Odb.: Obec Kuklov
Dod.: EKOTEC, spol.s.r.o.
230.00 €
Voľba produktu PROFIT za nižšie uvedených podmienok Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Innogy Slovensko s.r.o.
0.00 €
Finančná výpomoc na úhradu nákladov spojených s prípravou pohrebu neb. Vlasty Balážovej Odb.: Radovan Baláž
Dod.: Obec Kuklov
450.00 €
Poistenie detí v prípade úrazu Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.
18.00 €
Poistenie detí v prípade úrazu Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.
21.60 €
Rekonštrukcia strechy obecnej bytovej jednotky súpisné číslo 329 Odb.: Obec Kuklov
Dod.: PF Strechy, s.r.o.
4995.11 €
Výroba, dodávka a montáž plastových elementov Odb.: Obec Kuklov
Dod.: ESOPLAST SK, s.r.o
511.77 €
Vykonávanie stavebného dozoru na stavbe "Komunitné centrum v Kuklove" Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Ján Burian - TOROSTAV
1500.00 €
Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách v Kuklove Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Innovation and Networks Executive Agency (INEA)
15000.00 €
usporiadanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Odb.: Vlastníci RD uvedení v dohode
Dod.: Obec Kuklov
0.00 €
a) audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018 a k 31.12.2019 podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a vykonaný v súlade so zákonom č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) b) overenie výročnej správy za rok 2018 a 2019 zostavenej v zmysle zákona o účtovníctve. Odb.: Obec Kuklov
Dod.: N.M. - Audit, spol. s.r.o
1000.00 €
Vykonať dielo Komunitné centrum - Kuklov Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Danube Inports s.r.o.
0.00 €
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Odb.: Obec Kuklov
Dod.: PROFIS spol. s.r.o.
40.00 €
zverejňovanie nájomných zmlúv na portáli www.samospravaonline.sk z programu WinCITY Cintorín Odb.: Obec Kuklov
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
100.80 €
Zmena výšky zákonných poplatkov za uloženie odpadov na skládku Odb.: Obec Kuklov
Dod.: FCC Slovensko, s.r.o.
12.00 €
Komunitné centrum Kuklov Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Danube Inports s.r.o.
0.00 €
Celoročný odber odpadov určených na recykláciu na rok 2019 Odb.: Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová
Dod.: Obec Kuklov
0.00 €
Komunitné centrum Kuklov Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Danube Inports s.r.o.
175943.38 €
softvér TENDERnet Odb.: Obec Kuklov
Dod.: TENDERnet s.r.o.
300.00 €
odpredaj pozemku osobitný zreteľ Odb.: Rafaj Jozef a manž. Šarlota
Dod.: Obec Kuklov
0.00 €
Zabezpečenie odborných činností vyplývajúcich z povinností obce na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, krízového riadenia, ... Odb.: Obec Kuklov
Dod.: CO-PRO, spol. s.r.o
30.00 €
audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017 , overenie výročnej správy za rok 2017 Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Obec Kuklov
750.00 €
Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora Odb.: Obec Kuklov
Dod.: T-Consult Slovakia, a.s.
12600.00 €
Prenájom priestorov - ambulancia Odb.: Všeobecný lekár pre dospelých MUDr. Tejral
Dod.: Obec Kuklov
1.00 €
Usporiadanie vlastníctva k nehnuteľnostiam Odb.: Občania obce podľa zmluvy
Dod.: Obec Kuklov
0.00 €
aplikácia §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Senica
0.00 €
Pripojenie odberného elektrického zariadenia Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Západoslovenská distribučná,a.s.
0.00 €
Výmena okien a dverí - služobné byty Odb.: Obec Kuklov
Dod.: DATOM-DT s.r.o
9426.40 €
Biznis linka S Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Slovak Telekom a.s.
14.00 €
Biznis ISDN UNI 200 Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Slovak Telekom a.s.
29.00 €
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice pre učiteľov ZŠ Odb.: Obec Kuklov
Dod.: KOMENSKY, s.r.o
12.00 €
Zľava z ceny za dodávku elektriny z platného a účinného Cenníka tarifných produktov dodávky elektriny pre tarifné produkty dodávky elektriny pre malé podniky,.. Odb.: Obec Kuklov
Dod.: ZSE Energia, a.s.
0.00 €
odpredaj pozemku osobitný zreteľ Odb.: Včelka Ľubomír a manž. Zuzana
Dod.: Obec Kuklov
624.00 €
odpredaj pozemku osobitný zreteľ Odb.: Rafaj Jozef a manž. Šarlota
Dod.: Obec Kuklov
174.00 €
Grantový účet Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Prima banka Slovnensko, a.s.
0.00 €
Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Senica
6753.15 €
prenájom nehnuteľnosti - orná pôda Odb.: Branislav Čulen
Dod.: Obec Kuklov
129.21 €
Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Odb.: Obec Kuklov
Dod.: ESOPLAST SK, s.r.o
9470.18 €
Aktualizácie programov Odb.: Obec Kuklov
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
Odstránenie nevyhovujúceho a havarijného stavu kancelárií a sociálnych zariadení obecného úradu Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Martin Hotváth
39746.92 €
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Kuklov
Dod.: ČSOB Poisťovňa a.s.
947.48 €
Vykonanie projektu Manažment verejného obstarávania Odb.: Obec Kuklov
Dod.: EPIC Partner a.s.
999.00 €
Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016, overenie výročnej správy za rok 2016 Odb.: Obec Kuklov
Dod.: N.M. - Audit, spol. s.r.o
750.00 €
Pokládka zamkovej dlažby v obci Kuklov Odb.: Obec Kuklov
Dod.: TOMABETÓN s.r.o.
8632.00 €
"Výroba a montáž plastových elemetov" Odb.: Obec Kuklov
Dod.: ESOPLAST SK, s.r.o
8242.81 €
Poskytnutie služieb a iných plnení smerujúcich k získaniu Grantu a vypracovanie Žiadosti o NFP k Projektu v rámci Grantového programu Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Allexis s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie služieb a iných plnení smerujúcich k získaniu Grantu a vypracovanie Žiadosti o NFP k Projektu v rámci Grantového programu Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Allexis s.r.o.
0.00 €
Prebratie elektroodpadu za účelom zhodnotenia Odb.: ARGUSS, s.r.o.
Dod.: Obec Kuklov
0.00 €
Elektronizácia služieb miest a obcí Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Lomtec.com a.s.
322.00 €
Audit ročnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015, audit súladu výročnej správy za rok 2015 Odb.: Obec Kuklov
Dod.: N.M. - Audit, spol. s.r.o
750.00 €
program Biznis linka S Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
program Biznis ISDN Uni 200 Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
Odber elektroodpadu Odb.: METAL SERVIS Recycling s.r.o.
Dod.: Obec Kuklov
0.33 €
Podpora na miestny rozvoj iniciatívy LEADER - prípravná podpora Odb.: Obec Kuklov
Dod.: MAS Záhorie, o.z.
500.00 €
Darovanie hnuteľného majetku pre Základnú školu Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Slovenská republika - Centrum vedecko-technických informácii Slovenskej republiky
648.60 €
Triedený odpad - podmienky Odb.: ENI-PAK, a.s.
Dod.: Obec Kuklov
0.00 €
produkt PROFIT - Zľava vo výške 12%, oproti produktu BIZNIS s viazanosťou na 36 mesiacov Odb.: Obec Kuklov
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o
0.00 €
Elektronické odosielanie dokumentov Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
0.00 €
Zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov Odb.: ENI-PAK, a.s.
Dod.: Obec Kuklov
0.00 €
Autorský zákon Odb.: Obec Kuklov
Dod.: SLOVGRAM
0.00 €
odoberanie materiálu kategórie 3 - kuchynský odpad, separované použíté potravinárske oleje Odb.: LADISCO s.r.o.
Dod.: Obec Kuklov
0.00 €
Aktualizačný program Odb.: Obec Kuklov
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
192.00 €
Komplexné služby odpadového hospodárstva na území obce Kuklov Odb.: Obec Kuklov
Dod.: A.S.A. SLOVENSKO spol.s.r.o.
0.00 €
Zabezpečenie verejného obstarávania Rekonštrukcia domu smútku Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Visions Consulting s.r.o.
1800.00 €
Zabezpečenie verejného obstarávania Rekonštrukcia jestvujúceho chodníka a vjazdov Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Visions Consulting s.r.o.
1800.00 €
vypracovanie projektov Odb.: Obec Kuklov
Dod.: STAR EU, a.s.
2000.00 €
Zhodnocovanie nazhromaždeného odpadu v celom množstve - drtenie konárov, haluzovín Odb.: Obec Kuklov
Dod.: HERMET spol. s.r.o.
0.00 €
"Výroba, dodávka a montáž plastových elementov na objekte Materskej školy" Odb.: Obec Kuklov
Dod.: ESOPLAST SK, s.r.o.
12436.07 €
nakladanie s batériami a akumulátormi Odb.: Obec Kuklov
Dod.: AKU-TRANS spol. s.r.o.
0.00 €
audit ročnej účtovnej závierky a výročnej správy za účt. obdobie 2014 Odb.: Obec Kuklov
Dod.: N.M. - Audit, spol. s.r.o
750.00 €
transfér grantu Odb.: Obec Kuklov
Dod.: SE Predaj, s.r.o
0.00 €
Určenie podrobnosti o poskytovaní údajov z evidencie SHR v zmysle § 12b zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb. Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Sociálna poisťovňa
0.00 €
aktivácia služieb Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
Aktualizácia dát katastra Odb.: Obec Kuklov
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
zmena d Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
Zmena ceny a platobných podmienok Odb.: Obec Kuklov
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
0.00 €
Prenájom odberného miesta Odb.: Obec Kuklov
Dod.: SE Predaj, s.r.o
0.00 €
nakladanie s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom Odb.: Obec Kuklov
Dod.: A.S.A. SLOVENSKO spol.s.r.o.
0.00 €
preprava osôb Odb.: Obec Kuklov
Dod.: SAD Trnava, a.s
0.00 €
fyzické pripojenie odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do DS Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Západoslovenská distribučná,a.s.
0.00 €
odpredaj obecného pozemku Odb.: Dušan Sedlák a Jana Sedlaková
Dod.: Obec Kuklov
1304.60 €
združená dodávka plynu na 2 odberné miesta Odb.: Obec Kuklov
Dod.: RWE Gas Slovensko, s.r.o
0.00 €
zmena časového rámca vykonávania prac. činnosti Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Senica
0.00 €
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Odb.: Obec Kuklov
Dod.: CESTY NITRA, a.s.
0.00 €
audit ročnej účtovnej závierky a výročnej správy za účt. obdobie 2013 Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Ing. Dagmar Horáková
900.00 €
zabezpečenie prevádzky, modernizácie a údržby sústavy verejného osvetlenia obce Kuklov Odb.: Obec Kuklov
Dod.: SE Predaj, s.r.o
6800.00 €
Zriadenie asfaltovej vrstvy miestnej komunikácie Odb.: Obec Kuklov
Dod.: CESTY NITRA, a.s.
33390.00 €
KONCESIA - Zabezpečenie prevádzky a údržby sústavy VO v obci Kuklov Odb.: Obec Kuklov
Dod.: AE konzultanti, s.r.o
0.00 €
modernizácia VO Odb.: Obec Kuklov
Dod.: AE konzultanti, s.r.o
0.00 €
predaj obecného pozemku - záhrada pred domom Odb.: Otília a Ladislav Pavelka
Dod.: Obec Kuklov
0.00 €
predaj obecného pozemku - záhrada pred domom Odb.: Otília a Ladislav Pavelka
Dod.: Obec Kuklov
109.56 €
Rekonštrukcia fasády Kultúrneho domu Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Róbert Perička
0.00 €
Zmluva o aktualizácii programov Odb.: Obec Kuklov
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
nakladanie s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom Odb.: Obec Kuklov
Dod.: A.S.A. SLOVENSKO spol.s.r.o.
0.00 €
Prenájom priestorov ambulancie Odb.: Obec Kuklov
Dod.: KAMIS, s.r.o MUDr. Strončeková Marcela
1.00 €
Výroba, dodávka a montáž plastových elementov Odb.: Obec Kuklov
Dod.: ESOPLAST SK, s.r.o
708.00 €
Vykonávanie prepravy osôb Odb.: Obec Kuklov
Dod.: SAD Trnava, a.s
116.88 €
dodanie tovaru do školskej jedálne Odb.: Obec Kuklov
Dod.: COOP Jednota Senica, s.d.
0.00 €
Výroba, dodávka a montáž plastových elementov Odb.: Obec Kuklov
Dod.: ESOPLAST SK, s.r.o
4260.20 €
Zverejňovanie dokumentov Odb.: Obec Kuklov
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
audit ročnej účtovnej závierky a výročnej správy za účt. obdobie 2012 Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Ing. Dagmar Horáková
900.00 €
"Rekonštrukcia cesty za Humnama" Odb.: Obec Kuklov
Dod.: ASTAP stavby spol.s.r.o.
13858.00 €
Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít 2013 Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Trnavský samosprávny kraj
200.00 €
úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50 j zákona o službách zamestnanosti, ktorý sa poskytuje zo zdrojov štátneho rozpočtu SR a ESF. Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Senica
2537.36 €
o výpožičke hnuteľného majetku štátu uzatvorenej podľa § 659- § 662 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Odb.: Obec Kuklov
Dod.: SR- MVSR-OÚ Senica
279.22 €
vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov Odb.: Obec Kuklov
Dod.: SLOVGRAM
33.50 €
Aktualizácia programov Odpady Odb.: Obec Kuklov
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických a sociálnych podmienok obyvateľov obce Eva Danielová Odb.: Eva Danielová
Dod.: Obec Kuklov
0.00 €
zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických a sociálnych podmienok obyvateľov obce Štefan Šimek Odb.: Štefan Šimek
Dod.: Obec Kuklov
0.00 €
zlepšenie života,životného prostredia, ekonomických a sociálnych podmienok obyvateľov obce Jana Balážová Odb.: Jana Balážová
Dod.: Obec Kuklov
0.00 €
zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických a sociálnych podmienok obyvateľov obce Mária Vašková Odb.: Mária Vašková
Dod.: Obec Kuklov
0.00 €
Preprava osôb Odb.: Obec Kuklov
Dod.: SAD Trnava, a.s
97.40 €
Aktualizácia programov Odb.: Obec Kuklov
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
výkon trestu povinnej práce Vorošová Eva Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Okresný súd Senica
0.00 €
zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických a sociálnych podmienok obyvateľov z obce - občanov v hmotnej núdzi - Šimek Štefan Odb.: Štefan Šimek
Dod.: Obec Kuklov
0.00 €
zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických a sociálnych podmienok obyvateľov z obce - občanov v hmotnej núdzi - Danielová Ingrida Odb.: Ingrida Danielová
Dod.: Obec Kuklov
0.00 €
zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických a sociálnych podmienok obyvateľov z obce - občanov v hmotnej núdzi - Vašková Romana Odb.: Romana Vašková
Dod.: Obec Kuklov
0.00 €
zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických a sociálnych podmienok obyvateľov z obce - občanov v hmotnej núdzi - Balážová Jana Odb.: Jana Balážová
Dod.: Obec Kuklov
0.00 €
a) audit účtovnej závierky, b) overenie súladu výročnej správy Odb.: Obec Kuklov
Dod.: Ing. Juliana Farkasova - zodpovedný auditor SKAu č. lic. 474
750.00 €
prenájom nebytových priestorov na prevádzku ambulancie MUDr. Benkovičová Odb.: BENAM s. r. o. MuDr. Benkovičová Viera
Dod.: Obec Kuklov
1.00 €

Zmluvy 2012

Zmluvy 2017