SlovenskýEnglish

ZŠ s MŠ Kuklov

Základná škola s Materskou školou Kuklov

Zriaďovateľ Obec Kuklov
Adresa školy 90878, Kuklov č. 203
Telefón 034-6582135
E-mail gabriela.ziskova@obeckuklov.sk
Riaditeľka školy Mgr. Gabriela Žišková
Pedagogickí zamestnanci ZŠ Mgr. Gabriela Žišková
  Mgr. Anna Cvečková - zastupujúca učiteľka
  Mgr. Gabriel Tassari, farár, vyučujúci náboženskej výchovy
Pedagogickí zamestnanci MŠ
Dana Reháková
  Bc. Katarína Mokrohajská
Vedúca ŠJ Martina Olejníková
Prevádzkoví zamestnanci  
  Zita Valachovičová
  Silvia Daňková

Školská jedáleň

ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE

Školská jedáleň je účelové zariadenie, ktoré poskytuje služby pre školy a školské zariadenia v oblasti stravovania. Je súčasťou školskej výchovno-vzdelávacej sústavy. Zabezpečuje plnohodnotnú výživu deťom a je jedným z hlavných činiteľov ďalšieho fyzického a psychického vývoja a celkovej kvality života. Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom a s možnosťou využitia receptúr charakteristických  pre príslušnú územnú oblasť, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a finančných podmienok na nákup potravín. Výhodou školskej stravy je plnohodnotný teplý pokrm. Školské obedy sú plánované, jedlá sú pestro obmieňané a musia spĺňať prísne hygienické normy.

Výška stravy je učená aktuálne platným VZN.

Zriaďovateľ Obec Kuklov
Adresa školy 90878, Kuklov č. 203
Telefón 034-6582135