SlovenskýEnglish

Zrušenie prechodného pobytu

 15.08.2022

Prechodný pobyt občan hlási na Obecnom úrade na dobu určitú – minimálne 90 dní a maximálne 5 rokov, pričom zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený. Prechodný pobyt môže občan zrušiť aj pred uplynutím tejto doby.

Prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený. Ak prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený, ste povinný túto skutočnosť ohlásiť a ak tak neurobíte, ohlasovňa záznam o prechodnom pobyte zruší na návrh vlastníka budovy. Na odhlásenie sa z prechodného pobytu môžete využiť aj elektronickú službu. 

Viac informácií a odkaz na elektronickú službu nájdete na: Podanie odhlásenia z prechodného pobytu

Potrebujete

  • platný občiansky preukaz,
  • potvrdenie o prechodnom pobyte, na ktorý je občan prihlásený a ktorý chce zrušiť (vystavené mu bolo v čase prihlásenia na prechodný pobyt).

Lehota na vybavenie

  • na počkanie

Poplatok

  • bez poplatku, prípadne €

Ak občan zruší prechodný pobyt skôr, ako uplynula doba, na ktorú bol ohlásený, vráti potvrdenie o hlásení pobytu Obecnému úradu.

Legislatíva

Zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.


    Zoznam aktualít: