SlovenskýEnglish

Výrub drevín

 07.10.2021

V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

Žiadateľ:   Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kuklov

Druh a počet drevín:     pagaštan konský – 7 ks   

Pozemky v k.ú. Kuklov: „C“ 2122

Dátum doručenia žiadosti:  05.10.2021

Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:  14.10.2021.Zoznam aktualít: