Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Nová 203, Kuklov

 30.04.2021

       OBEC KUKLOV, 908 78 Kuklov 203
                    Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Rady školy 
           pri Základnej škole s materskou školou, Nová 203, Kuklov 
V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a na základe § 1 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva SR z 15. 4. 2004 č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, organizačnom a finančnom zabezpečení  z dôvodu ukončenia pracovno-právneho vzťahu nepedagogického zamestnanca, člena rady školy pri ZŠ a MŠ Kuklov,
                            zriaďovateľ obec Kuklov, zastúpený starostkou obcou,
                  vyhlasuje doplňujúce voľby člena rady školy
                                 1 zástupcu nepedagogických zamestnancov, 
                                        ktoré sa uskutočnia dňa 10. 5. 2021.
V Kuklove 29. 4. 2021                                                                        
                                                                                             Iveta Holková
                                                                                             starostka obce 

Zoznam aktualít: