ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'order by poradie desc' at line 1!
ERROR No: 1064
Usmernenie pre občanov, ktorí prevádzkujú kamerový systém | Obec Kuklov
English

Usmernenie pre občanov, ktorí prevádzkujú kamerový systém

 11.07.2024

Vážení občania,

viacerí z vás vnímajú ako potrebné zabezpečiť ochranu svojho majetku kamerovým systémom.

V prípade, že obyvateľ chce nainštalovať kamerový systém, ktorý bude snímať aj susediace pozemky a verejný priestor, musí dodržiavať povinnosti vyplývajúce z všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), nakoľko sa týmto stáva prevádzkovateľom. 

Medzi základné povinnosti prevádzkovateľa kamerového systému patrí: 

1. Legitímny účel spracúvania údajov: Kamerový systém môže byť nainštalovaný len vtedy, ak má oprávnený dôvod na spracovanie osobných údajov, napríklad ochranu majetku alebo bezpečnosti. Ten majú iba kamery, ktoré si majiteľ nainštaluje tak, že sníma iba a výlučne jeho pozemok.

2. Informovanie dotknutých osôb: Musí zabezpečiť, aby boli osoby, ktoré sú nahrávané, informované o tom, že sú nahrávané. To zvyčajne znamená umiestnenie informačných tabúľ na viditeľných miestach. Informácie by mali obsahovať aj účel nahrávania, meno a kontaktné údaje správcu systému, a informácie o právach dotknutých osôb, a to všetko v súlade s Usmernením Európskeho výboru pre ochranu údajov č. 3/2019 o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerových zariadení.

3. Minimalizácia záznamu: Kamerový systém by mal byť nastavený tak, aby nahrával len nevyhnutné oblasti a minimalizoval záznam verejných priestorov a súkromných pozemkov susedov. 

4. Ochrana údajov: Nahraté záznamy musia byť adekvátne chránené pred neoprávneným prístupom. To zahŕňa použitie bezpečnostných opatrení, ako sú heslá a šifrovanie. 

5. Doba uchovávania údajov: Osobné údaje by mali byť uchovávané len tak dlho, ako je to nevyhnutné pre účel, na ktorý sú zhromažďované. Po uplynutí tejto doby by mali byť údaje zlikvidované. 

6. Práva dotknutých osôb: Osoby, ktoré sú na zázname, majú právo požiadať o prístup k svojim údajom, opravu nesprávnych údajov, ich vymazanie (ak je to možné), obmedzenie spracúvania, a majú právo namietať proti spracovaniu. 

7. Záznamy o spracovateľských činnostiach: Obyvateľ ako prevádzkovateľ by mal viesť záznamy o spracovateľských činnostiach spojených s kamerovým systémom, vrátane informácií o účele nahrávania, dobe uchovávania údajov a bezpečnostných opatreniach. 

8. Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov: V prípade, že dôjde k porušeniu ochrany osobných údajov (napr. neoprávnený prístup k záznamom), je potrebné informovať príslušný dozorný orgán a v určitých prípadoch aj dotknuté osoby. 


Aktualitások listája: