SlovenskýEnglish

Daň za psa

 15.08.2022

Daň za psa upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej „zákon"). Týmto zákonom sa ustanovujú miestne dane a miestne poplatky, ktoré môže ukladať mesto, obec alebo vyšší územný celok. Daň za psa je miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec (správca dane). 

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa. Zdaňovacím obdobím dane za psa, je kalendárny rok.

Daňovníkom je fyzická osoba  alebo právnická osoba, ktorá je:

  • vlastníkom psa,
  • držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Daň nie je povinný platiť vlastník, resp. držiteľ psa, ktorý je:

  • chovaný na vedecké a výskumné účely,
  • umiestnený v útulku zvierat,
  • pes, ktorý má špeciálny výcvik a vlastní ho alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

Oslobodenie alebo zníženie dane je nutné preukázať do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Pre psov starých 6 mesiacov a viac, daňová povinnosť vzniká 1. dňom nasledujúceho mesiaca, kedy dovŕšil pes 6 mesiacov. Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, kedy pes uhynul.  Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

Správa dane

Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný. Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením podrobnosti k dani za psa, najmä  najmä sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií spojených s predmetom dane, prípadné oslobodenia od dane alebo zníženia dane.

Lehota na vybavenie

  • na počkanie

Vzor tlačiva (strana 7): 


Zoznam aktualít: