Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kuklove

 09.08.2021

Pozvánka

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

                                                                      zvolávam

          zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kuklove, ktoré sa uskutoční

dňa 17. augusta 2021 t. j. v utorok o 18,00 hod. na Obecnom úrade Kuklov.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
  3. Schválenie návrhu programu
  4. Kontrola plnenia uznesení
  5. Návrh zmeny rozpočtu na rok 2021
  6. Návrh dodatku č. 3 k VZN č. 3/2019 o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ a v školskom účelovom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kuklov  
  7. Prerokovanie návrhu dodatku k zmluve o vykonávaní posudkovej činnosti – úprava výšky poplatku za vykonávanie sociálnej posudkovej činnosti
  8. Rôzne
  9. Diskusia
  10. Záver

Kuklov 09. 08. 2021                                                                                    Iveta Holková

                                                                                                                    starostka obceZoznam aktualít: