Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo

 03.03.2021

Pozvánka

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

     zvolávam

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kuklove, ktoré sa uskutoční dňa 11. marca 2021, t. j. vo štvrtok o 18,00 hod. na Obecnom úrade Kuklov.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 3. Schválenie návrhu programu
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Prerokovanie správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kuklov za rok 2020
 6. Prerokovanie plánu hlavných úloh obce Kuklov pri uskutočňovaní civilného núdzového plánovania na úsekoch krízového riadenia, civilnej ochrany obyvateľstva, hospodárskej mobilizácie a obrany štátu v roku 2021
 7. Návrhy k aktualizácii Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kuklov na roky 2014 – 2022
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Záver

V súvislosti  s Vyhláškou č. 47 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky , ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok, je prevádzkovateľ oprávnený pustiť dnu osobu pokiaľ sa osoba vstupujúca do objektu  preukáže negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19, respektíve dokladom o výnimke.

Prosím o striktné dodržiavanie epidemiologických opatrení, vstup iba s rúškom.

                                                                                                                   Iveta Holková

                                                                                                                   starostka obce

V Kuklove 3. marca 2021


  Zoznam aktualít: