SlovenskýEnglish

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

 15.08.2022

Dĺžka platnosti stavebného povolenia je dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad
v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu. Je teda potrebné do dvoch rokoch od nadobudnutia platnosti začať
s výstavbou, inak povolenie stratí platnosť.

V prípade udalostí, ktoré majú za následok posunutie termínu začatia výstavby, je nutné, aby stavebník príslušný stavebný úrad písomne
požiadal o predĺženie platnosti stavebného povolenia.

Prílohy k žiadosti:

  • stavebné povolenie, ktorého predĺženie sa požaduje

    Zoznam aktualít: