SlovenskýEnglish

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Koricinová

 03.05.2021

Obec Kuklov
Obecný úrad 908 78  Kuklov


OZNÁMENIE
O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU
       

     Ohlasovňa pobytu v Kuklove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom

03.05.2021

trvalý pobyt občana:

Koricinová Sarah, nar. 20.08.1999
Koricinová Charlotte, nar. 18.10.2017
Koricinová Naomi, nar. 14.02.2019
Koricinová Melissa, nar. 05.02.2021
......................................................................................................................
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený)


Miestom nového trvalého pobytu je obec Kuklov.
   


                                                           ..............................................................
                                                                         odtlačok pečiatky ohlasovne pobytu
                                                                        a podpis zamestnanca ohlasovne


Vyvesené dňa: 03.05.2021
Zvesené dňa: 18.05.2021

                                    


1 2 3 4 5 6 7 8 >