SlovenskýEnglish

Oznámenie o zámere obce Kuklov prenajať svoj majetok podľa ust. § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov