OZNÁMENIE O ZÁMERE OBCE KUKLOV PRENAJAŤ SVOJ MAJETOK PODĽA UST. § 9A ODS. 9 ZÁKONA Č. 138/1991 ZB. O MAJETKU OBCÍ V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

 21.09.2021


Zoznam aktualít: