Oznámenie o zámere obce Kuklov prenajať svoj majetok podľa ust. § 9a ods. 9 písm c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 30.06.2022


Zoznam článkov:

1 2 3 >