SlovenskýEnglish

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho jednania

 19.12.2019

 Mesto Šaštín - Stráže 

908 41 Šaštín -  Stráže, Alej 549

 

Č. j.: SOÚ-3390/2019-BAD                                                      V Šaštíne - Strážach, dňa 16.12.2019

Vybavuje: Ing. Baďurová

 

 

 

Oznámenie

o začatí územného konania a nariadenie ústneho jednania

podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

 

Na návrh Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Bratislava, Čulenova 6,  zastúpenej Ing. Mgr. Tomášom Kralovičom, bytom Bratislava, Odborárske nám. 2506/4 bolo na Meste Šaštín - Stráže dňa 16.12.2019 začaté konanie o umiestnení stavby „SA_A1_Kuklov-Šaštín-Dojč, 9 úsek, SOK, VNV“ na pozemkoch v katastrálnom území Borský Svätý Jur, Kuklov, Šaštín, Stráže nad Myjavou, Smolinské, Štefanov, Dojč (elektronická komunikačná sieť umiestnená na jestvujúcich elektrických vzdušných vedeniach VN).

         Na prerokovanie návrhu správny orgán

 

 

nariaďuje

 

ústne jednanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

 

 

17. januára 2020 o 9.30 hod.

 

 

so zrazom účastníkov na Mestskom úrade v Šaštíne - Strážach.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho jednania na MsÚ v Šaštíne - Strážach v úradných dňoch a pri ústnom jednaní.

         Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr pri ústnom jednaní, inak sa na ne neprihliadne.

         V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány štátnej správy, inak sa v zmysle § 36 ods. 3 stavebného zákona má za to, že s návrhom z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.

         Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.

   Účastníkov konania upozorňujeme, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

          Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta a dotknutých obcí..

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Mgr. Jaroslav S U C H Á N E K

                                                                                                                        primátor mesta

 

 

Oznamuje sa: pozri str. 2

 

 

 

 

- 2 -

 

 

Oznamuje sa:

 1. ZSD a.s. Bratislava, Čulenova 6, 816 47
 2. Ing. Mgr. Tomáš Kralovič, Bratislava, Odborárske nám. 4, 811 07
 3. Mesto Šaštín – Stráže – primátor
 4. Obec Borský Svätý Jur – starostka
 5. Obec Kuklov – starosta
 6. Obec Smolinské – starosta
 7. Obec Štefanov – starosta
 8. Obec Dojč - starostka
 9. MDV SR, útvar vedúceho hygienika rezortu, odd. oblastného hygienika, Nám. slobody 6 Bratislava, 810 05
 10. Okresný úrad Senica – odbor starostlivosti o ŽP, Vajanského 17
 11. Okresný úrad Senica – odbor cestnej dopravy a PK, Vajanského 17
 12. Okresný úrad senica –pozemkový a lesný odbor, Hollého 749

 

 

 

 

 

 

                              18.12.2019                  

vyvesené……………………………………    zvesené………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

pečiatka a podpis


Zoznam aktualít: