Od 1. januára 2018 sa zvyšujú správne a matričné poplatky (zákon NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch).

 28.12.2017

  Od 1. januára 2018 sa zvyšujú správne a matričné poplatky (zákon NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch). Budú spoplatnené aj dva úkony, ktoré boli bezplatné. A to konkrétne: žiadosť o zápis do osobitnej matriky a spísanie žiadosti o uzavretie manželstva, ktoré sa bude uzatvárať pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.  


Prehlaď poplatkov aj s novými sumami:

SPRÁVNE A MATRIČNÉ POPLATKY
(zákon NR SR č.145/1995Z.z. o správnych poplatkoch)
Správne poplatky na úseku všeobecnej a vnútornej správy

 

 • Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis: 1,50 € na 2 €
 • Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, za každú aj začatú stranu:
 •      v slovenskom jazyku: 1,50 € na 2 €
 •      v českom jazyku :3 €
 • Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík:  1,50 € na 2 €
 • Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, za každú aj začatú stranu:  1,50 € na 2 €
 • Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom, s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí (rodný list, sobášny list, úmrtný list) : 5 €
 • Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby: 5 €
 • Žiadosť   o   zápis   matričnej   udalosti,   ktorá    nastala   v cudzine   do   osobitnej   matriky : 10 €
 • Príprava   podkladov   k   uzavretiu   manželstva   pred   orgánom registrovanej   cirkvi   alebo   náboženskej   spoločnosti : 10 €
 • Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR : 16,50 € na 20 €
 • Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR:  16,50 € na 20 €
 • Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby: 16,50 € na 20 €
 • Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom, alebo medzi cudzincami: 33 € na 35 €
 • Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom: 66 € na 70 €
 • Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosť: 66 € na 70 €
  a zároveň poplatok podľa uznesenia číslo 30-V/2011: 150 €
 • Uzavretie manželstva medzi cudzincami: 165,50 € na 200 €
 • Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt:: 199 € na 200 €


Poznámka: Podľa § 6 ods. 2 zákona NRSR č.
145/1995Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta a ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50% z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov podľa prvej vety len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.


Zoznam aktualít: