SlovenskýEnglish

Informácia o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

 08.02.2021

V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení , zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

Žiadateľ:                             Obec Čáry, zastúpená starostom obce Ing. Martinom Královičom

Druh a počet drevín:       borievka obyčajná – 130m2

Pozemky v k.ú. Čáry: „E“ 45

Dátum doručenia žiadosti:  03.02.2021

Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:  15.02.2021.


Zoznam aktualít: