SlovenskýEnglish

Dane a poplatky nehnuteľností - STAVEBNÁ SPRÁVA

 15.08.2022

Daň z nehnuteľností zahŕňa:

 • daň z pozemkov,
 • daň zo stavieb,
 • daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav v katastri nehnuteľností k 1. januáru zdaňovacieho obdobia (príslušného kalendárneho roka), pričom daňový subjekt musí podať daňové priznanie na predpísaných tlačivách do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada.

Daňovník je aj v priebehu zdaňovacieho obdobia povinný oznámiť správcovi dane všetky skutočnosti rozhodujúce pre vznik (zánik) daňovej povinnosti, ako aj každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali (predaj, prevod, dedičstvo, darovanie, stavebné úpravy a pod.).

Ak je pozemok, stavba alebo byt a nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom daní je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť na zastúpení.

Potrebujete:

 • Daňové priznanie k dani z nehnuteľností FO, PO.
 • Daň z pozemkov - doklad preukazujúci nadobudnutie vlastníctva pozemku (kúpno-predajná zmluva, list vlastníctva a pod.).
 • Daň zo stavieb - doklad preukazujúci nadobudnutie stavby (list vlastníctva, pri novostavbe kolaudačné rozhodnutie, rozhodnutie o vklade kúpno-predajnej zmluvy do katastra). Zdaňujú sa aj stavby, ktoré nie sú zapísané v katastri nehnuteľností.
 • Daň z bytov - doklad preukazujúci vlastníctvo bytu (kúpno-predajná zmluva, darovacia zmluva, list vlastníctva).
 • Oznamenie o určení spoluvlastníka.

Lehota na vybavenie:

 • do 30 dní, v zložitých prípadoch v lehotách stanovených zákonom  č. 563/2009 Z. z.  v znení neskorších predpisov.

Vyrubenie dane

Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Správca dane určuje, že daň je možné uhradiť aj v troch rovnakých splátkach:

Spôsoby platenia

 • bezhotovostným prevodom na účet obce,
 • poštovou poukážkou na účet obce,
 • v hotovosti do pokladne obce.

Vzory daňových priznaní k daní z nehnuteľností a miestnym daniam nájdete na stránke Ministerstva financií SR - na tomto linku všeobecne: Vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností a miestnym daniam


  Zoznam aktualít: