SlovenskýEnglish

Oznámenie výsledku vybavenia petície

 03.08.2020

Oznámenie výsledku vybavenia petíci

 Petícia 1/2020

Obec Kuklov, podľa zákona  č. 29/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov ako orgán verejnej moci zverejňuje výsledok vybavenia „Petície za povolenie futbalového turnaja a vonkajšej hodovej zábavy v areáli bývalého futbalového ihriska“ v dňoch 15. augusta 2020 – 16. augusta 2020.

Obci Kuklov bola dňa 29. júla 2020 doručená uvedená petícia, ktorú podporilo 194 občanov /osoba na zastupovanie pre styk s úradom určená/. Petícia bola predložená na rokovanie mimoriadneho obecného zastupiteľstva dňa 30. júla 2020 /spôsob vybavenia petície § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov/.  

Obecné zastupiteľstvo v Kuklove dňa 21. mája 2020 na základe vládou SR vyhlásenej mimoriadnej situácie, ktorej cieľom je utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, prijalo opatrenie o neorganizovaní verejných hromadných podujatí.

Dňa 25. júna 2020 vydal Úrad verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia ďalšie opatrenie zn. OLP/5274/2020 s účinnosťou od 1. júla 2020, v ktorom okrem iného vymedzuje povinnosti, ktoré je potrebné dodržiavať pri usporadúvaní hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. 

Na základe uvedeného a prehodnotenia súčasnej zhoršujúcej sa situácie, ako aj poznatkov o možnom nedodržiavaní opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, ako aj na skutočnosť, že areál bývalého futbalového ihriska nie je vo vlastníctve obce a usporiadateľ nepredložil písomný súhlas vlastníkov pozemkov s využitím na usporiadanie spoločenského podujatia, po diskusii obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie o prerokovaní petície a uznesenie o neschválení usporiadania futbalového turnaja a vonkajšej hodovej zábavy  v zmysle petície obyvateľov obce zo dňa 29. júla 2020.

Výpis z uznesenia z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kuklov zo dňa 30. júla 2020.

Uznesenie č. 24

Obecné zastupiteľstvo v Kuklove prerokovalo petíciu doručenú dňa 29. júla 2020 za  zmiernenie  opatrení prijatých OZ v Kuklove v súvislosti s COVID-19 a povolenie futbalového turnaja a vonkajšej hodovej zábavy.

Uznesenie č. 25

Obecné zastupiteľstvo v Kuklove neschvaľuje usporiadanie verejného športového a kultúrneho podujatia v zmysle petície obyvateľov obce zo dňa 29. júla 2020

V Kuklove dňa 31. júla 2020                                                                               Iveta Holková

                                                                                                                           zástupkyňa starostu obce

Zverejnené 3. augusta 2020    


Zoznam aktualít: