zmluvy

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
3/2019 Komunitné centrum Kuklov Danube Inports s.r.o.
175943.38 €
2/2019 softvér TENDERnet TENDERnet s.r.o.
300.00 €
1/2019 odpredaj pozemku osobitný zreteľ Obec Kuklov
0.00 €
20/2018 Zabezpečenie odborných činností vyplývajúcich z povinností obce na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, krízového riadenia, ... CO-PRO, spol. s.r.o
30.00 €
19/2018 audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017 , overenie výročnej správy za rok 2017 Obec Kuklov
750.00 €
18/2018 Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora T-Consult Slovakia, a.s.
12600.00 €
17/2018 Prenájom priestorov - ambulancia Obec Kuklov
1.00 €
16/2018 Usporiadanie vlastníctva k nehnuteľnostiam Obec Kuklov
0.00 €
15/2018 aplikácia §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Senica
0.00 €
14/2018 Pripojenie odberného elektrického zariadenia Západoslovenská distribučná,a.s.
0.00 €
13/2018 Výmena okien a dverí - služobné byty DATOM-DT s.r.o
9426.40 €
12/2018 Biznis linka S Slovak Telekom a.s.
14.00 €
11/2018 Biznis ISDN UNI 200 Slovak Telekom a.s.
29.00 €
10/2018 Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice pre učiteľov ZŠ KOMENSKY, s.r.o
12.00 €
9/2018 Zľava z ceny za dodávku elektriny z platného a účinného Cenníka tarifných produktov dodávky elektriny pre tarifné produkty dodávky elektriny pre malé podniky,.. ZSE Energia, a.s.
0.00 €
8/2018 odpredaj pozemku osobitný zreteľ Obec Kuklov
624.00 €
7/2018 odpredaj pozemku osobitný zreteľ Obec Kuklov
174.00 €
06/2018 Grantový účet Prima banka Slovnensko, a.s.
0.00 €
5/2018 Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Senica
6753.15 €
4/2018 prenájom nehnuteľnosti - orná pôda Obec Kuklov
129.21 €
3/2018 Rekonštrukcia ZŠ s MŠ ESOPLAST SK, s.r.o
9470.18 €
2/2018 Aktualizácie programov TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
1/2018 Odstránenie nevyhovujúceho a havarijného stavu kancelárií a sociálnych zariadení obecného úradu Martin Hotváth
39746.92 €
9/2017 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu ČSOB Poisťovňa a.s.
947.48 €
8/2017 Vykonanie projektu Manažment verejného obstarávania EPIC Partner a.s.
999.00 €
7/2017 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016, overenie výročnej správy za rok 2016 N.M. - Audit, spol. s.r.o
750.00 €
6/2017 Pokládka zamkovej dlažby v obci Kuklov TOMABETÓN s.r.o.
8632.00 €
5/2017 "Výroba a montáž plastových elemetov" ESOPLAST SK, s.r.o
8242.81 €
4/2017 Poskytnutie služieb a iných plnení smerujúcich k získaniu Grantu a vypracovanie Žiadosti o NFP k Projektu v rámci Grantového programu Allexis s.r.o.
0.00 €
3/2017 Poskytnutie služieb a iných plnení smerujúcich k získaniu Grantu a vypracovanie Žiadosti o NFP k Projektu v rámci Grantového programu Allexis s.r.o.
0.00 €
2/2017 Prebratie elektroodpadu za účelom zhodnotenia Obec Kuklov
0.00 €
1/2017 Elektronizácia služieb miest a obcí Lomtec.com a.s.
322.00 €
17/2016 Audit ročnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015, audit súladu výročnej správy za rok 2015 N.M. - Audit, spol. s.r.o
750.00 €
16/2016 program Biznis linka S Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
15/2016 program Biznis ISDN Uni 200 Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
14/2016 Odber elektroodpadu Obec Kuklov
0.33 €
13/2016 Podpora na miestny rozvoj iniciatívy LEADER - prípravná podpora MAS Záhorie, o.z.
500.00 €
12/2016 Darovanie hnuteľného majetku pre Základnú školu Slovenská republika - Centrum vedecko-technických informácii Slovenskej republiky
648.60 €
11/2016 Triedený odpad - podmienky Obec Kuklov
0.00 €
10/2016 produkt PROFIT - Zľava vo výške 12%, oproti produktu BIZNIS s viazanosťou na 36 mesiacov RWE Gas Slovensko, s.r.o
0.00 €
9/2016 Elektronické odosielanie dokumentov Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
0.00 €
8/2016 Zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov Obec Kuklov
0.00 €
7/2016 Autorský zákon SLOVGRAM
0.00 €
6/2016 odoberanie materiálu kategórie 3 - kuchynský odpad, separované použíté potravinárske oleje Obec Kuklov
0.00 €
5/2016 Aktualizačný program TOPSET Solutions s.r.o.
192.00 €
4/2016 Komplexné služby odpadového hospodárstva na území obce Kuklov A.S.A. SLOVENSKO spol.s.r.o.
0.00 €
3/2016 Zabezpečenie verejného obstarávania Rekonštrukcia domu smútku Visions Consulting s.r.o.
1800.00 €
2/2016 Zabezpečenie verejného obstarávania Rekonštrukcia jestvujúceho chodníka a vjazdov Visions Consulting s.r.o.
1800.00 €
1/2016 vypracovanie projektov STAR EU, a.s.
2000.00 €
12/2015 Zhodnocovanie nazhromaždeného odpadu v celom množstve - drtenie konárov, haluzovín HERMET spol. s.r.o.
0.00 €
11/2015 "Výroba, dodávka a montáž plastových elementov na objekte Materskej školy" ESOPLAST SK, s.r.o.
12436.07 €
10/2015 nakladanie s batériami a akumulátormi AKU-TRANS spol. s.r.o.
0.00 €
9/2015 audit ročnej účtovnej závierky a výročnej správy za účt. obdobie 2014 N.M. - Audit, spol. s.r.o
750.00 €
8/2015 transfér grantu SE Predaj, s.r.o
0.00 €
7/2015 Určenie podrobnosti o poskytovaní údajov z evidencie SHR v zmysle § 12b zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb. Sociálna poisťovňa
0.00 €
6/2015 aktivácia služieb Slovak Telekom a.s.
0.00 €
5/2015 Aktualizácia dát katastra TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
4/2015 zmena d Slovak Telekom a.s.
0.00 €
3/2015 Zmena ceny a platobných podmienok DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
0.00 €
2/2015 Prenájom odberného miesta SE Predaj, s.r.o
0.00 €
1/2015 nakladanie s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom A.S.A. SLOVENSKO spol.s.r.o.
0.00 €
18/2014 preprava osôb SAD Trnava, a.s
0.00 €
17/2014 fyzické pripojenie odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do DS Západoslovenská distribučná,a.s.
0.00 €
16/2014 odpredaj obecného pozemku Obec Kuklov
1304.60 €
15/2014 združená dodávka plynu na 2 odberné miesta RWE Gas Slovensko, s.r.o
0.00 €
14/2014 zmena časového rámca vykonávania prac. činnosti Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Senica
0.00 €
13/2014 Rekonštrukcia miestnej komunikácie CESTY NITRA, a.s.
0.00 €
12/2014 audit ročnej účtovnej závierky a výročnej správy za účt. obdobie 2013 Ing. Dagmar Horáková
900.00 €
11/2014 zabezpečenie prevádzky, modernizácie a údržby sústavy verejného osvetlenia obce Kuklov SE Predaj, s.r.o
6800.00 €
10/2014 Zriadenie asfaltovej vrstvy miestnej komunikácie CESTY NITRA, a.s.
33390.00 €
9/2014 KONCESIA - Zabezpečenie prevádzky a údržby sústavy VO v obci Kuklov AE konzultanti, s.r.o
0.00 €
8/2014 modernizácia VO AE konzultanti, s.r.o
0.00 €
7a/2014 predaj obecného pozemku - záhrada pred domom Obec Kuklov
0.00 €
7/2014 predaj obecného pozemku - záhrada pred domom Obec Kuklov
109.56 €
6/2014 Rekonštrukcia fasády Kultúrneho domu Róbert Perička
0.00 €
5/2014 Zmluva o aktualizácii programov TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
4/2014 nakladanie s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom A.S.A. SLOVENSKO spol.s.r.o.
0.00 €
3/2014 Prenájom priestorov ambulancie KAMIS, s.r.o MUDr. Strončeková Marcela
1.00 €
2/2014 Výroba, dodávka a montáž plastových elementov ESOPLAST SK, s.r.o
708.00 €
1/2014 Vykonávanie prepravy osôb SAD Trnava, a.s
116.88 €
21/2013 dodanie tovaru do školskej jedálne COOP Jednota Senica, s.d.
0.00 €
20/2013 Výroba, dodávka a montáž plastových elementov ESOPLAST SK, s.r.o
4260.20 €
19/2013 Zverejňovanie dokumentov TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
18/2013 audit ročnej účtovnej závierky a výročnej správy za účt. obdobie 2012 Ing. Dagmar Horáková
900.00 €
17/2013 "Rekonštrukcia cesty za Humnama" ASTAP stavby spol.s.r.o.
13858.00 €
16/2013 Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít 2013 Trnavský samosprávny kraj
200.00 €
15/2013 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50 j zákona o službách zamestnanosti, ktorý sa poskytuje zo zdrojov štátneho rozpočtu SR a ESF. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Senica
2537.36 €
14/2013 o výpožičke hnuteľného majetku štátu uzatvorenej podľa § 659- § 662 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov SR- MVSR-OÚ Senica
279.22 €
13/2013 vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov SLOVGRAM
33.50 €
12/2013 Aktualizácia programov Odpady TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
11/2013 zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických a sociálnych podmienok obyvateľov obce Eva Danielová Obec Kuklov
0.00 €
10/2013 zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických a sociálnych podmienok obyvateľov obce Štefan Šimek Obec Kuklov
0.00 €
9/2013 zlepšenie života,životného prostredia, ekonomických a sociálnych podmienok obyvateľov obce Jana Balážová Obec Kuklov
0.00 €
8/2013 zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických a sociálnych podmienok obyvateľov obce Mária Vašková Obec Kuklov
0.00 €
7/2013 Preprava osôb SAD Trnava, a.s
97.40 €
6/2013 Aktualizácia programov TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
5/2013 výkon trestu povinnej práce Vorošová Eva Okresný súd Senica
0.00 €
4/2013 zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických a sociálnych podmienok obyvateľov z obce - občanov v hmotnej núdzi - Šimek Štefan Obec Kuklov
0.00 €
3/2013 zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických a sociálnych podmienok obyvateľov z obce - občanov v hmotnej núdzi - Danielová Ingrida Obec Kuklov
0.00 €
2/2013 zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických a sociálnych podmienok obyvateľov z obce - občanov v hmotnej núdzi - Vašková Romana Obec Kuklov
0.00 €
1/2013 zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických a sociálnych podmienok obyvateľov z obce - občanov v hmotnej núdzi - Balážová Jana Obec Kuklov
0.00 €
21/2012 a) audit účtovnej závierky, b) overenie súladu výročnej správy Ing. Juliana Farkasova - zodpovedný auditor SKAu č. lic. 474
750.00 €
20/2012 prenájom nebytových priestorov na prevádzku ambulancie MUDr. Benkovičová Obec Kuklov
1.00 €

Archív Zmlúv

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
Zmluvy rok 2012
pdf Slovenská autobusová doprava
pdf Zmluva A.S.A Slovensko - dodatok 4
pdf Zmluva o účinkovaní - Májovanka
pdf Zmluva o úvere č. 44/070/05 - dodatok č. 2
pdf Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere č. 44/011/10 - dodatok č. 3
pdf Dohoda - dobrovoľnícka služba § 52a
pdf Dodatok č.1 - dobrovoľnícka služba § 52a
pdf Dohoda - menšie obecné služby (Zemanová)
pdf Dohoda menšie obecné služby -(Šimek)
pdf Zmluva o dielo - Metal Servis
pdf Zmluva o dielo 02/2012
pdf Zmluva o odbere kuchynského odpadu
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
Zmluvy rok 2011
pdf BVS
pdf BVS
pdf Slovenská autobusová doprava Trnava
pdf Západoslovenská energetika
pdf Západoslovenská energetika
pdf ASEKOL SK s.r.o.
pdf Dôvera
pdf Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti
pdf Zmluva o dielo
pdf Zmluva o obecnom zriadení v znení nesk.predpisov o vykonaní posudkovej činnosti pre určenie odkázanisti na soc. službu
pdf Kúpna zmluva
pdf Zmluva o spolupráci
pdf Zmluva o Dexia Komunál erufondy úvere
pdf Záložná zmluva
pdf Zmluva o odpadoch
pdf Zmluva A.S.A - dodatok č. 4