zmluvy

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Školská jedáleň

     ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE

     Školská jedáleň je účelové zariadenie, ktoré poskytuje služby pre školy a školské zariadenia v oblasti stravovania. Je súčasťou školskej výchovno-vzdelávacej sústavy. Zabezpečuje plnohodnotnú výživu deťom a je jedným z hlavných činiteľov ďalšieho fyzického a psychického vývoja a celkovej kvality života. Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom a s možnosťou využitia receptúr charakteristických  pre príslušnú územnú oblasť, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a finančných podmienok na nákup potravín. Výhodou školskej stravy je plnohodnotný teplý pokrm. Školské obedy sú plánované, jedlá sú pestro obmieňané a musia spĺňať prísne hygienické normy.

                                                                

---------------------------------

Výška stravného od 01.09.2019

     Zriaďovateľ ZŠ s MŠ Kuklov oznamuje, že podľa Dodatku č. 2/2019 k VZN č. 2/2011 určuje dňom            1. septembra 2019 výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni na stravníka a jedlo v čase ich pobytu v škole alebo školskom zariadení a uhrádza ich zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a rozpätia finančných pásiem zverejnených Ministerstvom školstva SR podľa                           3. finančného pásma bez úhrady režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov.

 

Stravníci

Desiata

Obed

Olovrant

Spolu v €

Materská škola    

0,38

0,90

0,26

1,54

Základná škola

x

1,21

x

1,21

Zamestnanci

x

1,41

x

1,41

 

Deti – predškoláci  v materskej škole dostávajú dotáciu na podporu  výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 1,20 €, zákonný zástupca bude doplácať 0,34 € za jeden deň pri celodennom pobyte (desiata, obed, olovrant).

Žiaci - stravnící v základnej škole dostávajú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom žiaka          vo výške 1,20 €, zákonný zástupca bude doplácať  0,01 € na jeden obed.                              

 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni uhrádza cudzí stravník (dôchodca) vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a rozpätia finančných pásiem zverejnených Ministerstvom školstva SR podľa  3. finančného pásma spolu s úhradou režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov.

 

Stravníci

Obed

Režijné náklady

Spolu v €

Cudzí stravníci

(dôchodcovia)

1,41

0,30

1,71

 

 

 

 

                                                   

    JEDÁLNY LÍSTOK NÁJDETE NA STRÁNKE:    www.jedalen.ikelp.sk                                                                   

 

 

Novinky:

Zápis detí do 1 ročníka 15.04.2020 Kuklov
Zápis detí do 1.ročníka 15.04.2020 Kuklov.pdf Z&...
[čítaj viac]
Opatrenie - Pohrebné obrady - COVID 19
Opatrenie - Pohrebné obrady - COVID 19.jpg ...
[čítaj viac]
Obecný úrad – fungovanie v obmedzenom režime – do odvolania
 Obecný úrad – fungovanie v obmedzenom režime ...
[čítaj viac]
Zverejnenie informácie
 V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2...
[čítaj viac]
Rozhodnutie o umiestnení stavby"SA-A1_ Kuklov - Šaštín- Dojč 9
Rozhodnutie o umiestnení stavby "SA_A1_Kuklov_Šašt&...
[čítaj viac]
1